TRAJANJE IN OBSEG NAJEMA

Konferenčno, seminarsko ali športno dvorano je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne, športne in druge dogodke. Pri tem je najemnik dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev zaradi zagotavljanja njihove varnosti ter zagotoviti rabo prostorov v okviru namena najema.

Dvorano je mogoče najeti med 7. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
Najem vključuje pripravo dvorane in uporabo notranje tehnične opreme.

O trajanju najema se naročnik in Središče Vitalis pisno dogovorita (upošteva se tudi dogovor po e-pošti).

Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana na voljo najemniku (npr. za pripravo), pa do odhoda zadnjega slušatelja. Če čas dejanske uporabe dvorane presega čas dogovorjenega najema, se strošek najema lahko poveča. Vsaka začeta ura uporabe predavalnice se šteje kot polna ura najema.

 

OBSEG PRIREDITVE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Zmogljivost posamezne dvorane je objavljena na spletni strani Središča Vitalis. Najemnik mora pri pripravi prireditve upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

 

OPREMA IN STORITVE

Cena najema konferenčne dvorane vključuje naslednjo tehnično opremo: magnetno tablo, sistem ozvočenja, projektor in platno, 2 mikrofona, televizor, brezžični internet in  klimo.

Cena najema seminarske dvorane vključuje naslednjo tehnično opremo: magnetno tablo, projektor in platno, brezžični internet, klimo in stojalo za plašče.

V ceno najema športne dvorane je vključena souporaba garderob (tuši, WC-ji) z omaricami, predprostor z mizicami in stoli in drobni rekviziti (po dogovoru).

 

CENE NAJEMA DVORAN

Cena najema dvoran se določi po veljavnem ceniku Središča Vitalis. V ceno najema dvoran je vključen 22% DDV.

Cena najema vključuje uporabo notranje in tehnične opreme in pripravo predavalnice. Če je potrebno zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.

 

ZAVAROVANJE

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo prireditve.

 

POVZROČITEV ŠKODE

Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. Priporočamo, da postavljanje dodatnih naprav ali elementov v dvorane, potrebnih za izvedbo predavanja oz. srečanja, poteka ob navzočnosti pooblaščene osebe družbe.

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah, ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode organizira Središče Vitalis. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

ODPOVEDNI ROK IN OBVEZNOST PLAČILA

Dvorano je mogoče brezplačno odpovedati 5 delovnih dni pred napovedanim najemom. Za odpoved v roku treh delovnih dni ali manj pred prireditvijo Središče Vitalis zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema po ponudbi ali predračunu.

 

PLAČILNI POGOJI

Najemodajalec po zaključku najema izda račun s plačilnim rokom 8 dni. V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

 

REKLAMACIJE

Reklamacije sprejemamo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi (najemu).

 

Razmerje med Središčem Vitalis in najemnikom poleg teh SPP ureja še pogodba o najemu in cenik storitev.

Cenik in splošni pogoji so veljavni od 1.1.2019.